Informace o zpracování osobních údajů

Užívání aplikace MyŠKODA

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Užívání aplikace MyŠKODA

UŽÍVÁNÍ APLIKACE MYŠKODA

Účel zpracování:
Užívání aplikace MyŠKODA

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro provedení registrace a zajištění všech funkcionalit aplikace MyŠKODA (zobrazení vhodného digitálního návodu, vyhledání dealera, zobrazení technických a provozních údajů o produktu, uložení místa parkování a plánování cest dle kalendáře) včetně jejich podpory a rozvoje.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil(a).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, komunikace, interakce, technické a provozní údaje o produktu, lokalizační údaje a profily derivované na základě těchto dat.

Doba zpracování a archivace:
na dobu 10-ti let

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být v rámci zpracování a daných účelů předány do distribuční sítě společnosti ŠKODA AUTO a do skupiny Volkswagen Group.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Na základě Vašeho zadání do aplikace a z vašeho profilu na webových stránkách ŠKODA AUTO.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Ostatní informace:
Google Analytics
Tato aplikace používá službu Google Analytics, poskytovanou společnosti Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics analyzuje informace o užívání aplikace. Informace budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání aplikace a vytváření zpráv o jejím využití, určených pro její provozovatele. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. V zájmu ochrany soukromí uživatele využívá ŠKODA AUTO službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala IP adresu uživatele.
Ostatní
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Elektronicky na adrese:

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

https://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/