GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o. se sídlem Štefánikova 104, 32600 Plzeň, IČ: 47714891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 14266, (dále jen „Společnost“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Popis účelu zpracování: Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Popisné údaje

Obchodní profil

Technické údaje o produktu

Historie obchodování

Údaje o rodině a dalších osobách

Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury

Pořadatele eventů Média

Importér

Provozovatel serverů

Guest managementové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva: - přístup ke zpracovávaným osobním údajům - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů - výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování - omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů - výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce - podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné - nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky: skoda@autoservisnedved.cz

Telefonicky: 377 240 154

Písemně: AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o., Štefánikova 104, 326 00 Plzeň

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti následujícím způsobem: skoda@autoservisnedved.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk Sochora 27 170 00 Praha 7

Tel.: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz

Interní informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/200 Sb.

A) Účel evidence a zpracování personálních a mzdových dat

Předmět zpracování: Evidence a zpracování personálních a mzdových dat

Doba trvání zpracování: Po dobu zaměstnaneckého poměru, archivace 40 let

Povaha a účel zpracování: Shromažďování osobních údajů vyplývající ze zákona, evidence personálních a mzdových dat pro zpracování mzdové agendy

Typy osobních údajů: Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, mzdové a obdobné údaje, výkon pracovní činnosti, další identifikační a kontaktní údaje

Kategorie subjektů: Zaměstnanci, zaměstnavatel

Kontaktní osoba správce: Jiří Nedvěd – jednatel, Jaroslav Nedvěd – jednatel

B) Účel zpracování osobních údajů pro Příjemce (ŠKODA, Porsche, Škofin)

Předmět zpracování: Shromažďování a zpracování osobních údajů na základě servisních smluv, obchodní smlouvy a doplňkové dohody na programu „ŠKODA".

Doba trvání zpracování: Po dobu trvání „Hlavních smluv“

Povaha a účel zpracování: Shromažďování osobních údajů na základě podmínek vyplývajících z „Hlavních smluv“

Typy osobních údajů: Vyplývající z podmínek zpracování osobních údajů z „Hlavních smluv“

Kategorie subjektů: Vyplývající z podmínek zpracování osobních údajů z „Hlavních smluv“

Kontaktní osoba správce: Jiří Nedvěd – jednatel, Jaroslav Nedvěd – jednatel

C) Účel zpracování osobních údajů pro marketingové účely firmy

Předmět zpracování: Shromažďování a zpracování osobních údajů zákazníka

Doba trvání zpracování: 5 let

Povaha a účel zpracování: Shromažďování osobních údajů pro marketingové účely

Typy osobních údajů: Identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje o produktu

Kategorie subjektů: Zákazníci, vlastníci vozů, návštěvníci, zájemci o produkty a služby, zájemci o předváděcí jízdu či zapůjčení vozu

Kontaktní osoba správce: Jiří Nedvěd – jednatel, Jaroslav Nedvěd – jednatel, Jiří Jansa – vedoucí zpracovatel, Zpracovatelé – zaměstnanci z titulu své funkce a pracovního místa

D) Účel k provozování kamerových systémů firmy

Předmět zpracování: Kamerový systém s pořizováním záznamu

Doba trvání zpracování: 1 měsíc

Povaha a účel zpracování: Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Typy osobních údajů: Bezpečnost a správa objektu: Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat

Kategorie subjektů: Správce, zaměstnanci, zákazníci, vlastníci vozů, návštěvníci, zájemci o produkty a služby.

Kontaktní osoba správce: Jiří Nedvěd – jednatel, Jaroslav Nedvěd – jednatel